31.3.20

Covid-19 khơi mào một sự suy giảm mạnh lượng khí thải CO2 toàn cầu

COVID-19 KHƠI MÀO MỘT SỰ SUY GIẢM MẠNH LƯỢNG KHÍ THẢI CO TOÀN CẦU
Ngày 19 tháng 3 năm 2020
Ngày 16 tháng 3 năm 2020 trong mt siêu th min đông nước Pháp. SEBASTIEN BOZON/AFP, CC BY-NC-ND
Cuc khng hong y tế do s phát tán Covid-19 đã thay đổi quy mô. Ngày 11 tháng 3, t chc WHO [World Health Organization, T chc Y tế Thế gii] đã tha nhn tình trng đại dch toàn cu. T nay, tt c các nước trên thế gii đều liên quan, ngun lây lan chính ca virus, vào thi đim hin ti, chính là châu Âu.
S m rng quy mô [ca cuc khng hong y tế] này đi kèm vi mt s rơi tt ca các th trường tài chính, to thành mt véc tơ lây lan mi ca s suy thoái kinh tế trên thế gii. Trong ngn hn, cuc suy thoái này s to ra mt s suy gim lượng phát thi COtrong khí quyn  mt quy mô chưa tng có.
D đoán ca chúng tôi là năm 2019 s to thành đỉnh đim ca lượng khí thi toàn cu bi vì cuc khng hong y tế, trong trung hn, s là mt véc tơ thúc đẩy nhng chuyn đổi v cu trúc ca các nn kinh tế.
Gi thiết v độ dài thi gian ca đại dch…
Antoine Flahault (1960-)
Theo các công trình ca nhà dch t hc Antoine Flahault, thế gii đương đại đã tri qua ba đại dch: dch cúm Tây Ban Nha năm 1918-19 và hai đợt dch cúm, vào năm 1957 và 1968. Tác động ca đại dch th tư này s ph thuc vào mc độ nguy him ca nó mà chúng ta có th đặc trưng bng độ dài thi gian ca dch và mc độ gây chết người ca nó.
V độ dài thi gian ca Covid-19: có v như đỉnh đim đã qua Trung Quc và Hàn Quc (27% dân s thế gii). Nếu châu Âu (7% dân s) có kh năng hn chế được phm vi lây lan ca virus theo cùng nhp độ, thì đỉnh đim dch bnh có th din ra t nay đến cui tháng Tư.
Tht khó để d đoán kh năng phn ng ca Hoa K (4% dân s) do s yếu kém ca h thng y tế công cng. S bt trc ln nht liên quan đến Nam Á và Châu Phi, nơi 42% dân s thế gii phi đương đầu vi virus bng nhng h thng chăm sóc y tế rt d b tn thương.
Hãy gi li gi thiết v mt đỉnh đim dch bnh đạt được trên thế gii t nay cui tháng 6, và v mt s tr li tim tiến bình thường ca nn kinh tế thế gii bt đầu t mùa hè.
… và gi định v quy mô ca đại dch
Thế còn tính sát thương ca Covid-19? Khi các chuyên gia nghiên cu các hiu ng kinh tế ca nhng đại dch nghiêm trng nht (bnh dch hch, dch cúm Tây Ban Nha), thì có mt hiu ng ln là s loi b lâu dài lc lượng lao động do thc tế sát thương (¼ dân s châu Âu vào thế k th XIV, chc khong 40 triu người chết vào năm 1918).
S là điu không phù hp đây để đưa ra bt kì d đoán nào v t l t vong t cuc khng hong y tế hin ti.
Gi thiết được gi li đây là tác động này là th yếu trên bình din kinh tế vĩ mô. Phân tích này xem xét nhng hiu ng kinh tế và môi trường ca các bin pháp khn cp được các cơ quan công quyn trin khai nhm ngăn chn cuc khng hong y tế.
2020, năm suy gim lượng khí thi CO chưa tng có tin l
Suy thoái thường xy ra để điu chnh nhng mt cân bng trước đó; tình trng n quá hn ban đầu, ví d, như trường hp năm 2009, cuc khng hong kinh tế ln cui cùng.
Tình hình hin ti rt khác: các nn kinh tế đột nhiên rơi vào suy thoái do nhng hn chế đi li ca con người. Hình nh v tinh cho thy mc độ đi li Trung Quc và Ý, nơi mà tình trng ô nhim địa phương đã gim mnh sau các bin pháp phong ta s đi li ca người dân. 

Trung Quc, các bin pháp phong ta đã gây ra mt bước lùi chưa tng thy trong hot động kinh tế: theo các ch báo chính thc, doanh s bán l gim 20% trong hai tháng đầu năm và hot động sn xut chế to gim 16%.
Vào gia tháng 3, phn ln cuc khng hong y tế có v như đã qua, khu hiu hành động là phc hi kinh tế. Mc dù ngân hàng trung ương đã m các van tín dng, tuy nhiên s phc hi kinh tế ca Trung Quc có v din ra rt chm. Nim tin chưa tr li, điu này làm gim mc cu ca các h gia đình (v tiêu dùng và nhà ). V mt đối ngoi, vic phc hi các hot động xut khu vp phi s suy thoái kinh tế, t nay đánh vào nhng khách hàng chính ca Bc Kinh.
Lauri Myllyvirta
Trong cuc suy thoái năm 2009, mc tăng trưởng ca Trung Quc đã chm li, gây ra mt hiu ng gn như vô hình lên lượng khí thi CO2. Mt din biến hoàn toàn khác đang hình thành cho năm 2020.
Theo mt nghiên cu gn đây ca Lauri Myllyvirta, da trên các ch báo như mc sn xut đin (xem biu đồ bên dưới), s suy thoái kinh tế đã gây ra mt mc gim 200 triu tn (Mt) lượng khí thi COvào tháng 2 (-25%)… tc mt mc tương đương vi hai phn ba lượng khí thi ca Pháp trong mt năm!
Trong bi cnh này, Trung Quc, vn ci ngun ca 27% lượng khí thi toàn cu, vào năm 2020 s tri nghim mt mc gim lượng khí thi quy mô chưa tng có tin l, trái vi nhng gì đã xy ra trong cuc khng hong kinh tế năm 2009.
Carbon Brief, CC BY-NC-ND
Khi bước vào cuc khng hong y tế, châu Âu và Hoa K đã có các bin pháp ngoi l, c v mt tin t ln ngân sách, để gim nh cú sc kinh tế.
Mc đích là ngăn chn nhng vn đề v ngân qu ca các doanh nghip, không làm gia tăng các v phá sn, khiến cho t l tht nghip tăng cao. Các bin pháp đệm đó s ch làm gim nh cú sc suy thoái, ch không to điu kin cho s phc hi kinh tế. các nước đó, ngành vn ti, mt hot động b nh hưởng mnh m, li chính là ngun phát thi CO2 hàng đầu. Tác động ca cuc khng hong lên lượng khí thi s để li du n càng ln hơn.
Trong ngn hn, vic qun lý mt cuc khng hong y tế, t nay mang tính toàn cu, gây ra mt cú sc lên nn kinh tế vi mt cường độ chưa tng thy trong thi bình. Điu này s dn đến vic lượng khí thi st gim mnh.
Vào năm 2009, cuc suy thoái ln đã khiến cho lượng khí thi COtoàn cu gim 500 triu tn (Mt). Năm 2020, mc st gim s càng rõ rt hơn nhiu. V mt định lượng, người ta có th ước tính s st gim nm trong mt biên độ t 1000 Mt đến 5000 Mt. Mt lượng khí ti không có kh năng đui kp trong mt năm.
Nhưng mt khi qua khi tình trng suy thoái, liu xã hi chúng ta có ít nhiu được trang b tt để đương đầu vi hin tượng thi tiết nóng lên toàn cu hay không?
Năm 2019, kh năng cao xy ra đỉnh đim khí thi toàn cu
Mt s nhà bình lun đối lp tc độ phn ng ca các chính ph trước tình trng khn cp v y tế vi sc ca h trước tình trng khn cp v khí hu. Tuy hp dn, so sánh như vy li gây hiu lm. Ch “khn cp” đây được áp dng cho nhng khung thi gian rt khác nhau.
Chúng ta qun lý tình trng khn cp v y tế trên cơ s hng ngày, bng cách tích hp nhng thông tin bay đến tng gi. Đối mt vi Covid-19, k hn tác động ca các bin pháp kim chế dch bnh là khong mười ngày.
Đối mt vi hin tượng thi tiết nóng lên toàn cu, có tính đến quán tính ca lượng CO2 được tích lũy trong khí quyn, k hn phn ng ca các biến khí hu đối vi mt mc st gim khí thi là khong hai mươi năm. Vì vy, chm đi mt ngày khi đối mt vi đại dch tương đương vi thi gian hai năm qua đi khi đối mt vi hin tượng thi tiết nóng lên toàn cu, và mt tháng thì tương đương… vi 60 năm! Sau khi điu chnh nhng chênh lch v khung thi gian, thì không có gì chc chn là các chính ph đã phn ng nhanh đến thế khi đối mt vi s đe da ca Covid-19.
Để đánh giá nhng hiu ng lâu dài ca cuc khng hong y tế, chúng ta nên ưu tiên cách tiếp cn lch s.
K t năm 1959, lượng khí thi COtoàn cu đã gim ba ln, khi phn ng vi mt cú sc bên ngoài (xem biu đồ bên dưới). Sau cú sc đó, đường cong lượng khí thi toàn cu đã bt đầu tăng tr li. Nhưng mi ln như vy, cú sc đã để li nhng du vết lâu dài trong mt khu vc trên thế gii.
Sau khi xác định li giá du vào năm 1980, ln đầu tiên lượng khí thi toàn cu đã gim trong hai năm liên tiếp. Đó cũng là lúc mà Liên minh châu Âu đạt mc khí thi cao nht. Mc suy gim [của giá dầu] lần th hai, được quan sát thy vào đầu nhng năm 1990, trùng vi mc khí thi cc đại din ra vào năm 1990 đối vi toàn b các nước thuc khi Xô-Viết cũ. Cú sc năm 2009 hu như không tác động gì đến qu đạo khí thi của Trung Quốc, nhưng nó trùng với đỉnh khí thải của Hoa Kỳ, diễn ra vào năm 2007.
Cú sc năm 2020 có th làm cho năm 2019 tr thành đỉnh đim toàn cu v khí thi CO2. Cuc khng hong y tế cho thy s mong manh ca các t chc sn xut, vn kích thích vic phát thi đó, và vic x lý cú sc s buc phi tiến hành nhng th nghim m ra nhng kh năng chn la thân thin hơn vi khí hu. Trung Quc, nước phát thi ln nht thế gii, s tuyến đầu.
C de Perthuis (t d liu ca Global Carbon Budget), CC BY-NC-ND
Mt cht xúc tác cho nhng đổi mi v mt cu trúc
S thay đổi qu đạo s không din ra theo cách tuyến tính. Giá du gim s kích thích cu du la và làm tăng nhng chi phí tương đối ca các khon đầu tư vào ngành năng lượng xanh; cuc khng hong y tế đã xâm chiếm toàn b không gian chính tr, mi bn tâm v khí hu ca các chính ph đã lùi li sau; hi kết ca các thi k phong ta s chng kiến mt nhu cu rt ln trong vic kết ni li nhng cuc gp g và nhiu tiêu dùng đi cùng.
Mt cách tương phn, cuc khng hong y tế đã bc l tính mong manh rt ln ca các phương thc phát trin da trên s gia tăng không ngng v tính cơ động ca con người, ca ngun vn và hàng hóa. Làm chm s lây lan ca virus trong nhng xã hi siêu cơ động s nhanh chóng tr thành mt vn đề đau đầu. Trung Quc, nước đầu tiên, đã tri nghim điu này.
Vic nhanh chóng huy động các ngun lc y tế, như các thiết b h tr hô hp, mt n phòng h hoc thm chí c thuc paracetamol, vp phi s siêu chuyên môn hóa ca các chui giá tr. châu Âu cũng như Hoa K, các cơ quan y tế phát hin ra, mt cách kinh ngc, nhng ph thuc mi phát sinh t đó.
Cuc khng hong y tế không ch bc l tt c nhng đim yếu đó. Nó cũng buc chúng ta phi th nghim nhng phương thc t chc đổi mi sáng to. Làm vic t xa trên quy mô ln là mt viên gch chính theo hướng đó. Nó s giúp chúng ta khám phá ra nhng kh năng làm gim nhiu hình thc cơ động b ràng buc, vn làm tăng không cn thiết nhng du n khí hu ca chúng ta, mà ch thu li được nhng li ích kinh tế nh. V hàng hóa, các tác nhân kinh tế s buc phi th nghim s đa dng hóa các ngun cung ng và rút ngn các chui cung ng ca h.
Trong hai trường hp nói trên, đó là vic th nghim nhng hình thc mi v t chc sn xut, không ch hn chế nhng ri ro dch bnh mà còn to điu kin cho vic gim thiu lượng khí thi khí nhà kính.
Trước nhng ràng buc ca các bin pháp phong ta, công vic qun lý cuc khng hong y tế cũng làm xut hin nhiu s kin đổi mi v mt đoàn kết. Chúng ta có th thy bước đầu ca điu đó Pháp, đối vi nhng người ln tui, nhng người d b tn thương nht, cũng như đối vi đội ngũ nhân viên chăm sóc y tế, nhng người b phơi nhim nhiu nht trong cuc chiến chng virus. Chng y giá tr, có th làm lùi bước ch nghĩa tiêu dùng và ch nghĩa cá nhân, nhng th đang cn tr hành động tp th khi đối mt vi hin tượng thi tiết nóng lên toàn cu.
Christian de Perthuis (1954-)
Tác gi
Giáo sư kinh tế, người sáng lp b môn “kinh tế hc khí hu”, Đại hc Paris Dauphine - PSL
Tuyên b khai trình
Christian de Perthuis không làm vic cho, tư vn, s hu c phn hoc nhn tài tr t bt kì công ty hoc t chc nào hưởng li t bài viết này, và tuyên b không có bt c mi ph thuc nào khác ngoài nhng công vic mang tính hc thut.
Hunh Thin Quc Vit dch
Print Friendly and PDF