Sách đã xuất bản

TUYỂN TẬP BẤT BÌNH ĐẲNG


TUYỂN TẬP DỮ LIỆU LỚN


TUYỂN TẬP HỌC VÀ DẠY "KHOA HỌC BUỒN THẢM" THỜI HẬU KHỦNG HOẢNG


 

MỘT SỐ SÁCH KHÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN NHÓM PTKT


Print Friendly and PDF