Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp: Năng suất muôn năm!

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP: NĂNG SUẤT MUÔN NĂM!

Phim do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chuyển ngữ từ tiếng Pháp.
Bản quyền tiếng Việt phim tư liệu này thuộc: CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN KIẾN THỨC XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG QUA PHIM ẢNH của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển, trường đại học Mở Tp.HCM.
Được sự cho phép của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển, Nhóm Phân Tích Kinh Tế sẽ lần lượt giới thiệu các phim trên kênh Youtube của chúng tôi. Mong quí bạn ủng hộ và tiếp tục chia sẻ cho cộng đồng.

Print Friendly and PDF