6.2.15

Định lí bất khảĐịnh lí bất khả

Impossibility Theorem
® Giải Nobel: ARROW, 1972 SEN, 1998

Lí thuyết lựa chọn xã hội là một trong những sản phẩm khoa học chủ yếu của cuối thế kỉ XVIII (Borda năm 1781, Condorcet năm 1785 và Bentham năm 1789). Đối tượng của lí thuyết chủ yếu là việc nghiên cứu những quan hệ giữa các tác nhân và xã hội trong đó họ là những thành viên, giữa những nguyện vọng cá nhân và những lựa chọn tập thể. Một cách đặc thù hơn, cách tiếp cận này tập trung vào những phương pháp cho phép gộp những sở thích hay những đánh giá cá nhân sao cho thực thể xã hội được xác định bởi toàn thể các tác nhân có liên quan có khả năng quyết định, lựa chọn giữa nhiều cơ hội đối chọn có thể.


ARROW K. J., Social Choice and Individual Values, New York, Wiley, 1951. MAY K., A Set of Independent Necessary and Sufficient Conditions for Simple Majority Decision, Econometrica, 1952, 20, 680-684. MOULIN H., Axioms of Competitive Decision Making, Cambridge, University Press, 1988. SEN A., Social Choice, in EATWELL J., MILGATE M. & NEWMAN P., ed., The New Palgrave: A Dictionary of Economics, London, Macmillan, 1987, vo. 4, 382-393.
Antoine BILLOT
Giáo sư đại học Panthéon-Assas (Paris 2)
Nguyễn Đôn Phước dịch

® Gộp những sở thích; Phúc lợi và lựa chọn xã hội.
Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques, sous la direction de Claude Jessua, Christian Labrousse, Daniel Vitry, PUF, Paris, 2001.
Print Friendly and PDF