15.9.19

Phân tích nhiều chiều


PHÂN TÍCH NHIỀU CHIỀU

Multidimensional Analysis
Michel LAMURE
Phân tích nhiều chiều các dữ liệu[*] tập hợp một số những kĩ thuật thống kê cho phép phân tích những bảng dữ liệu lớn. Có thể phân loại những kĩ thuật của phân tích nhiều chiều thành ba nhóm: những kĩ thuật mô tả, những kĩ thuật cấu trúc hoá và những kĩ thuật giải thích. Cũng còn phải xét những kĩ thuật khác nhau của phân tích dữ liệu tuỳ theo kiểu dữ liệu trên đó những kĩ thuật này được ứng dụng. Như vậy, trước khi vận dụng một kĩ thuật phân tích dữ liệu bao giờ cũng phải đặt hai câu hỏi sau: 1) Ta có (những) kiểu dữ liệu nào? 2) Mục đích của ta là gì? Sơ đồ dưới đây cho thấy vị thế của những kĩ thuật khác nhau của phân tích dữ liệu theo cả hai quan điểm tính chất của dữ liệu và mục đích theo đuổi.

Michel LAMURE
Giáo sư Đại học Claude Bernard (Lyon 1)
Nguyễn Đôn Phước dịch
® Biến; Kinh trắc học; Thống kê; Tối ưu hoá tĩnh; Tối ưu hoá và phân tích nhiều tiêu chí.
Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques, sous la direction de Claude Jessua, Christian Labrousse, Daniel Vitry, PUF, Paris, 2001.
Chú thích:

[*] Có thể tham khảo bằng tiếng Việt Phân tích số liệu nhiều chiều – Tập I: Phân tích theo quan điểm hình học của Tô Cẩm Tú và Nguyễn Huy Hoàng, nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2003 (ND).

Print Friendly and PDF