26.5.15

Cân bằng NashCân bằng Nash

Nash equilibrium
® Giải Nobel: HARSANYI, 1994 NASH, 1994 SELTEN, 1994 
Cân bằng Nash là một trong những khái niệm được sử dụng nhiều nhất trong các ứng dụng của lí thuyết trò chơi trong kinh tế học khi phải nghiên cứu những hành vi tương tác lẫn nhau của những tác nhân có những mục tiêu mâu thuẫn nhau. Đó là khái niệm trung tâm của lí thuyết trò chơi không hợp tác với thông tin hoàn hảo. Khái niệm này do J. Nash (1951) đề xuất dưới dạng hình thức hoá ngày này nhưng A. A. Cournot một thế kỉ ruỡi trước đã dự kiến trước ý tuởng này trong phân tích của ông về độc quyền hai người.

HARSANYI J. C, Games with Incomplete Information Played by Bayesian Players, Management Science, 1967-1968, 14, p. 159-189, 320-334, 486-502. NASH J., Non- cooperative Games, Annals of Mathematics, 1951, 54, p. 286-295. SELTEN R., A Simple Model of Imperfect Competiton, Where 4 Are Few and 6 Are Many, International Journal of Game Theory, 1973, 2, p. 141-201.
Florence Naegelen
Giáo sư đại học France-Comté (BesanVon)
Nguyễn Đôn Phước dịch
® Bayes (lí thuyết); Dự kiến; Kinh tế học thực nghiệm; Lí thuyết mặc cả; Lí thuyết trò chơi; Định lí điểm bất động và các ứng dụng; Thông tin không đối xứng; Thông tin và hiểu biết.
Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques, sous la direction de Claude Jessua, Christian Labrousse, Daniel Vitry, PUF, Paris, 2001

Print Friendly and PDF