3.5.15

Cân bằng chung


Cân bằng chung

General equilibrium
® Giải Nobel: ALLAIS, 1988 ARROW, 1972 DEBREU, 1983 HICKS, 1972 SAMUELSON, 1970

Lí thuyết cân bằng chung

Những đặc điểm chính của lí thuyết cân bằng chung là: 1) việc mô tả hai loại tác nhân kinh tế, người tiêu dùng và người sản xuất, những tác nhân này mua, bán và sản xuất tuỳ theo giá của những sản phẩm có mặt trên thị trường; 2) việc biểu hiện tính tương hợp của toàn bộ những quyết định cá thể như là đẳng thức giữa tổng cung và tổng cầu. Mô hình này là xác đáng nếu giá cả đủ linh hoạt để có thể cân bằng tổng cung và tổng cầu và nếu mỗi tác nhân có thể mua hay bán những số lượng tuỳ tiện sản phẩm theo những giá niêm yết và không đổi, chỉ chịu có những ràng buộc ngân sách và sản xuất. Đẩy đến tận cùng thì những giả thiết này là mâu thuẫn. Bất kì tác nhân nào đều tác động đến giá cả bằng những mua sắm hay bán buôn đủ quan trọng. Nhưng thực tế nằm đủ xa những thái cực để cho lí thuyết cân bằng chung đề nghị được một biểu trưng thoả đáng về mặt khái quát của những nền kinh tế và thị trường cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. Mặc dù việc sử dụng toán học không phải là điều tối cần thiết nhưng rõ ràng là toán học giúp ta tiết kiệm được phương tiện trong việc giải bày những giải thiết và đặc tính chính của lí thuyết.

ARNOLD V., Catastrophe Theory, New York, Springer, 1983. ARROW J. K. & HAHN F. H., General Competitive Analysis, San Francisco, Holden Day, 1971. BALASKO Y.,  Some Results on Uniqueness and Stability of Equilibrium in General Equilibrium Theory, Journal of Mathematical Economics, 1975, 2, 95-118; The Class of Aggregate Excess Demand Function trong HILDENBRAND W. & MAS-COLELL, A. chủ biên, Contributionss to Mathematical Economics, Amsterdam, North-Holland, 1986, p. 47-56; Foundations of the Theory of General Equilibrium, Boston, Academic Press, 1988. BLAUGH M., Economic Theory in Retrospect, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. DEBREU G., Theory of Value, New York, Wiley, 1959; Economies With a Finite Set of Equilibria, Econometrica, 1970, n0 38, p. 387-392. MILNOR J., Topology from the Differential Viewpoint, Princeton, Princeton University Press, 1997. SCHUMPETER J. A., History of Economic Analysis, London, Allen & Unwin, 1954.

Yves BALASKO
Phó giáo sư đại học Panthéon-Assas (Paris 2)
Nguyễn Đôn Phước dịch

® Bàn tay vô hình; Cạnh tranh; Dò dẫm; Điểm yên ngựa; Kinh tế toán học; Những định lí điểm bất động và những ứng dụng; Quyền sở hữu; Tôpô và kinh tế học; Tôpô vi phân; Tối ưu.
Print Friendly and PDF