10.8.19

Tích tụ ruộng đất ở châu thổ sông Cửu Long của Việt Nam: một vấn đề được khảo sát lại


Trần Hữu Quang

TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT Ở CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG CỦA VIỆT NAM: MỘT VẤN ĐỀ ĐƯỢC KHẢO SÁT LẠI

Trần Hữu Quang
(Hà Thúc Dũng dịch)
Tóm tắt
Tích tụ đất đai ở châu thổ sông Cửu Long của Việt Nam một thực tế đã được quan sát và tranh luận trong hơn hai thập kỷ qua. Bài viết này khám phá lại các đặc điểm của hiện tượng này bằng cách phân tích dữ liệu của một cuộc khảo sát hộ gia đình nông thôn được thực hiện vào tháng 9 năm 2014 tại các tỉnh Tiền Giang và An Giang. Bài viết lập luận rằng quá trình tích tụ ruộng đất trong thời kỳ chuyển đổi sau khi Đổi mới ở châu thổ sông Cửu Long được quy định bởi cả vốn ruộng đất lẫn các loại vốn khác, đã dẫn đến tình trạng phân hóa ngày càng gia tăng giữa các tầng lớp nông dân.
Tài liệu tham khảo
AID (Agency for International Development). 1975. Project Termination Review. Project 311, Land Reform. Washington DC.
Akram-Lodhi, A. Haroon. 2005. “Vietnam’s Agriculture: Processes of Rich Peasant Accumulation and Mechanisms of Social Differentiation.” Journal of Agrarian Change 5 (1): 73-116.
Akram-Lodhi, A. Haroon. 2010. “Review Essay: Land, Labour and Agrarian Transition in Vietnam.” Journal of Agrarian Change 10 (4): 564-580.
Blarel, Benoit, Peter Hazell, Frank Place, and John Quiggin. 1992. “The Economics of Farm Fragmentation: Evidence from Ghana and Rwanda.” The World Bank Economic Review 6 (2): 233-254.
Bùi Quang Dũng, Đặng Thị Việt Phương. 2011. “Một số vấn đề về ruộng đất qua cuộc điều tra nông dân 2009-2010”. Tạp chí Khoa học xã hội (TP. Hồ Chí Minh) 9 (157): 12-23.
Deininger, Klaus, and Songqing Jin. 2003. Land Sales and Rental Markets in Transition: Evidence from Rural Vietnam. World Bank Policy Research Working Paper 3013. Washington, DC: World Bank.
DIESA (Department of International Economic and Social Affairs). 1984. Handbook of Household Surveys (Revised Edition). Studies in Methods, Series F, No. 31. New York: United Nations.
Diglio, Salvatore, and Marisa Siddivò. 1998. “Agricultural Policy and Modernization of Rural Areas in Vietnam.” AION (Annali dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”) 58 (3-4): 547-564.
Đặng Phong. 1995. “Aspects of Agricultural Economy and Rural Life in 1993.” In Vietnam’s Rural Transformation, edited by B. J. T. Kerkvliet and D. J. Porter, 165-200. Boulder: Westview Press.
Fforde, Adam, and Steve Sénèque. 1995. “The Economy and the Countryside: The Relevance of Rural Development Policies.” In Vietnam’s Rural Transformation, edited by B. J. T. Kerkvliet and D. J. Porter, 97-138. Boulder: Westview Press.
Gorman, Timothy. 2014. “Moral Economy and the Upper Peasant: The Dynamics of Land Privatization in the Mekong Delta.” Journal of Agrarian Change 14 (4): 501-521.
Gourou, Pierre. 1940. L’utilisation du sol en Indochine française. Paris: Centre d’études de politique étrangère.
Gourou, Pierre. 1945. Land Utilization in French Indochina. New York: Institute of Pacific Relations.
Griffin, Keith, Azizur Rahman Khan, and Amy Ickowitz. 2002. “Poverty and Distribution of Land.” Journal of Agrarian Change 2 (3): 279-330.
Keenan, F. 1997. “Seeds of Ferment: Hanoi Steps Too Gingerly to Ease Rural Woes.” Far Eastern Economic Review 160 (51): 31.
Kerkvliet, Benedict J. Tria, and Doug J. Porter. 1995. “Rural Vietnam in Rural Asia.” In Vietnam’s Rural Transformation, edited by B. J. T. Kerkvliet and D. J. Porter, 1-37. Boulder: Westview Press.
Lâm Quang Huyên. 1997. Cách mạng ruộng đất ở miền Nam Việt Nam. Hà Nội: Nxb Khoa học xã hội.
Lương Văn Hy. 2003. “Wealth, Power, and Inequality: Global Market, the State, and Local Sociocultural Dynamics.” In Postwar Vietnam: Dynamics of a Transforming Society, edited by Hy V. Luong, 81-106. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Ngô Vĩnh Long. 1984. “Agrarian Differentiation in the Southern Region of Vietnam.” Journal of Contemporary Asia 14 (3): 283-305.
Nguyễn Nghị. 2012. “Doanh nghiệp và nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long”. Tạp chí Khoa học xã hội (TP. Hồ Chí Minh) 10 (170): 9-21.
Phan Vũ Quỳnh Chi, and Akimi Fujimoto. 2012. “Land Tenure and Tenancy Conditions in Relation to Rice Production in Three Villages in the Red River Delta, Vietnam.” Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences 18 (1): 31-48.
Pingali, Prabhu L., and Võ Tòng Xuân. 1992. “Viet Nam: Decollectivization and Rice Productivity Growth.” Economic Development and Cultural Change 40 (4): 697-718.
Popkin, Samuel L. 1979. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. Berkeley: University of California Press.
Prota, Laura, and Melanie Beresford. 2012. “Emerging Class Relations in the Mekong River Delta of Vietnam: A Network Analysis.” Journal of Agrarian Change 12 (1): 60-80.
Rambo, A. Terry. 1973. A Comparison of Peasant Social Systems of Northern and Southern Vietnam: A Study of Ecological Adaptation, Social Succession, and Cultural Evolution. Monograph Series III (Mimeo). Carbondale: Center for Vietnamese Studies, Southern Illinois University.
Ravallion, Martin, and Dominique van de Walle. 2008. Land in Transition: Reform and Poverty in Rural Vietnam. Washington, DC: World Bank and Palgrave Macmillan.
Sansom, Robert L. 1970. The Economics of Insurgency in the Mekong Delta of Vietnam. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
Scott, James C. 1976. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press.
Tana, Li. 1998. Nguyễn Cochinchina: Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Ithaca: Cornell University Press.
Tana, Li. 2004. “The Late-Eighteenth and Early-Nineteenth-Century Mekong Delta in the Regional Trade System.” In Water Frontier: Commerce and the Chinese in the Lower Mekong Region, 1750-1880, edited by Nola Cooke and Li Tana, 71-84. Singapore and Lanham, MD: NUS Press and Rowman & Littlefield.
TCTK (Tổng cục Thống kê). 2012. Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Hà Nội: Nxb Thống kê.
TCTK (Tổng cục Thống kê). 2014. Kết quả khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2012. Hà Nội: Nxb Thống kê.
TCTK (Tổng cục Thống kê). 2015. Niên giám thống kê 2014. Hà Nội: Nxb Thống kê.
Trương Quang. 1987. “Agricultural Collectivization and Rural Development in Vietnam: A North/South Study (1955-1985).” PhD diss., Vrije Universiteit te Amsterdam.
Vũ Trọng Khải. 2008. “Tích tụ ruộng đất: Trang trại và nông dân”. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 10 (365): 54-60.
Nguồn bản gốc tiếng Anh: Trần Hữu Quang, “Land accumulation in the Mekong Delta of Vietnam: a question revisited”, Canadian Journal of Development Studies, Vol. 39, No. 2, 2018, pp. 199-214. DOI: 10.1080/02255189.2017.1345722
Print Friendly and PDF