10.11.16

Cử tri của Trump và Clinton đánh giá khác nhau về tương lai


CỬ TRI CỦA TRUMP VÀ CLINTON ĐÁNH GIÁ KHÁC NHAU VỀ TƯƠNG LAI
So với cách đây 50 năm, cuộc sống với các người như bạn ở Hoa Kì là...
So với cuộc sống hiện nay, thế hệ sắp tới những người Mĩ sẽ sống
Số liệu điều tra của Prw Research Center

Nguồn: Les électeurs de Trump et de Clinton n'ont pas la même vision de l'avenir, alterecoplus.fr, 26/09/2016
Print Friendly and PDF