9.9.17

Dự kiến duy lí

DỰ KIẾN DUY LÍ

Rational Expectations
® Giải Nobel: ARROW, 1972 – DEBREU, 1983 – LUCAS, 1995
Người ta nói rằng bài viết công bố năm 1961 trong tạp chí Econometrica dưới ngòi bút của John Muth không có mấy tiếng vang. Thế mà đó lại là bài viết báo hiệu một trong những chuyển động phong phú nhất của tư tưởng đương đại. Thuật ngữ “dự kiến duy lí”, được tựa bài nêu bật, đã trở thành một trong những từ chủ của phân tích kinh tế. Nội dung của bài dưới đây, do chính ngay sự thành công của thuật ngữ này, có những lựa chọn không hiển nhiên và chắc chắn là chủ quan.
Trước hết phải nói ngay là bài này không nhằm trình bày toàn bộ những công trình qui chiếu rõ ràng hay ngầm ẩn đến khái niệm dự kiến duy lí. Thật thế làm như vậy sẽ phải điểm qua hầu hết lí thuyết kinh tế hình thức hoá đương đại. Sau đây là một vài ví dụ.ANDERSON R. & SONNENSCHEIN U., “On the Existence of Rational Expectations Equilibria”, Journal of Economic Theory, 1982, 26, 261-278. – ARROW K., “Le rôle des valeurs boursières pour la répartition la meilleure des risques”, Cahiers du séminaire d’écconométrie, 1953, 41-48. – AUMANN R. (1976), “Agreeing to Disagree”, The Annals of Statistics, 1976, 4-6, 1236-1239. – AZARIADIS C., “Selff-fulfiling Prophecies”, Journal of Economic Theory, 1981b, 25, 380-396. – AZARIADIS C. & GUESNERIE R., “Prophéties créatrices et persistence des théories”, Revue économique, 1982, 33, 787-806; “Sunspots and Cycles”, Review of Economic Studies, 1986, 53, 725-736. – BARRO R. “Unanticipated Money Growth and Unemployment in the United States”, American Economic Review, 1977, 67, 103-126. – BENHABIB J. & FARMER R., “Indeterminacy and Sunspots in Macroeconomic Behaviour”, 1997 (mimeo). – BERNHEIM D., “Rationalizable Strategic Behaviour”, Econometrica, 1984, 51 (4), 1007-1028. – BLANCHARD O., “Output, the Stock Market and Interest Rates”, American Economic Review, 1981, 71, 132-143. – BLINDER A. & FISHER S., “Inventories, Rational Expectations and the Business Cycle”, Journal of Monetary Economics, 1981, 8, 277-304. – BROZE L. & SZAFARZ A., “The Econometric Analysis of non Uniqueness in Rational Expectations Models”, Contributions to Economic Analysis, Amsterdam, Elsevier  Science, 1991, vol. 201. – CASS D & SHELL K., “Do Sunspots Matter?”, Jouranl of Political Economy, 1983, 91, 409-426. – CHIAPPORI P. A & GUESNERIE R., “Anticipations, indétermination et non neutralitéde la monnaie”, Annales d’économie et statistiques, 1990, 19, 1-25; “Sunspots Equilibria in Sequential Markets Models” trong HILDENBRAND W. & SONNENSCHEIN H.(chủ biên), Handbook of Mathematical Economics, 1991, vol. IV, 1683-1762. – DAVILA J., “Sunspots Equilibria in Dynamics with Predetermined Variables”, Economic Theory, 1997, vol. 10, 483-495. – DEBREU G., Theory of Value, New York, Wiley, 1959. – DORNBUSH R., “Expectations and Exchange Rate Dynamics”, Journal of Political Economy, 1976, 84, 1131-1176. – FARMER R. & WOODFORD M., Self Fulfilling Prophecies and the Business Cycle, University of Pennsylvania, 1984. – FELLNER W., “The Credibility Effect and Rational Expectations: Implications of the Gramlick Study”, Brookings Papers in Economic Activity, 1979, 1, 167-178. – FRIEDMAN M., “The Role of Monetary Policy”, American Economic Review, 1968, 58, 1-17. GRANDMONT J. M., “On Endogeneous Competitive Business Cycles”, Econometrica, 1985, 53, 995-1046. –GROSSMAN S., “On the Efficiency of Competitive Stock Markets where Traders have Diverse Information”, Journal of Finance, 1976, 31, 573-585. – GUESNERIE R., “An Exploration of the Eductive Justifications of the Rational Expectations Hypothesis”, American Economic Review, 1992, 82, 5, 1254-1278. - GUESNERIE R. & JAFFRAY J., “Optimality of Equilibrium of Plans, Prices and Price Expectations” trong DREZE, J. (chủ biên), Allocation under Uncertainty, Equilibrium, Optimality, McMilan, 1974. - GUESNERIE R. & WOODFORD M., “Endogeneous Fluctuations” trong LAFFONT J. J. (chủ biên), Advances in Economic Theory, Cambridge University Press, 1992, 289-412. – LUCAS R., “Expectations and the Neutrality of Money”, Journal of Economic Theory, 1972, 4, 103-124; “Some International Evidence on Output Inflation Trade Offs”, American Economic Review, 1973, 63, 326-334. – MALINVAUD E., “Capital Accumulation and Efficient Allocation of Resources”, Econometrica, 1953, 21 (2), 233.- MARCET A & SARGENT T. J., “Convergence of Least Squares Learning Mechanisms in Self Referential Stochastic Models”, Journal of Economic Theory, 1989, 48, 337-368. – MUTH J., “Rational Expectations and the Theory of Price Movements”, Econometrica, 1961, 29, 315-335. – NERLOVE M., “Adaptative Expectations and Cobweb Phenomena”, Quarterly Journal of Economics, 1958, 73, 227-240. – PEARCE D., “Rationalizable Strategic Behaviour and the Problem of Perfection”, Econometrica, 1984, 52(4), 1029-1040. – RADNER R., “Existence of Plans, Prices and Price Expectation in a Sequence of Markets”, Econometrica, 1972, 40, 289-303; “Rational Expectations Equilibria: Generic Existence and the Information Revealed by Prices”, Econometrica, 1979, 47, 655-678. – SARGENT T. & WALLACE N., “Rational Expectations and the Theory of Economic Policy”, Journal of Monetary Economics, 1976, 2, p. 169-184. – SHEFFRIN S., Rational Expectations, Cambridge University Press, 1983. – TAYLOR J., “Aggregate Dynamics and Staggered Contracts”, Journal of Political Theory, 1980, 88, 1-23.
Roger GUESNERIE
Giáo sư Học viện Pháp quốc (Collège de France), giám đốc nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu quốc gia Pháp (CNRS), Phòng kinh tế lí thuyết và ứng dụng (DELTA) tại Trường sư phạm (ENS) (Paris)
Nguyễn Đôn Phước dịch
® Cân bằng chung; Chu kì kinh tế; Duy lí tân cổ điển (tính); Giá chuyển nhượng; Kinh tế học vĩ mô tiền tệ; Kinh tế học vĩ mô mới; Kinh tế toán học; Sai lầm; Kì vọng toán học; Tình thế kinh tế.
Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques do Claude Jessua, Christian Labrousse và Daniel Vitry chủ biên, Paris, Presses Universitaires de France, 2001.
Print Friendly and PDF